IMG_6469.jpg
IMG_6469.jpg

Rethinking The Norwegian Education Report


SCROLL DOWN

Rethinking The Norwegian Education Report


 

Oppgaven: Oppslagsverk

UDIR produserer hvert år en rapport som samler analyser og tall om det norske utdanningssystem. Utdanningsspeilet skal bidra til bedre informasjon om utviklingen av norsk skole. Den er et viktig oppslagsverk for mange politikere og skolesjefer.

Rapporten legges ut på anbud hvert andre år. 2014 var 10-årsjubileet for Utdanningsspeilet. Det var på høy tid med en fornying. I anbudet ba UDIR om tanker rundt en digital versjon. Hvordan kunne rapporten gjøres mer tilgjengelig for web? Jeg fikk jobben å finne svaret.

 

 
 

Pitchen: Spesialisert søk

En personlig rapport
Konseptet vi presenterte i anbudet fokuserte på det vanligste brukermønsteret på nettet i dag – søk. Vi presenterte en nettside som fungerte som en databank, hvor alle enkelt kunne finne tall om utdanningssystemet. Vi ville indeksere informasjon fra 10 år tilbake etter forskjellige stikkord og kategorier. Slik ville brukeren kunne få et nøyaktig og personlig overblikk, spesialisert til sine interesser. Enten han var politiker, skolesjef, rektor eller lærer.

 
 

Print er dødt
Vi foreslo å droppe papir-utgaven av rapporten. I steden skulle nettsiden gjøre det enkelt for brukeren å skrive ut sine egne rapporter. Alle ville lett kunne hente ut tall og grafikk til å bruke på sin egen måte. Vi ville lage en eget design skreddersydd til utskrift. I steden for én statisk rapport, skulle vi lage 10 000 unike.

En annen fordel med å fokusere på web var at rapporten kunne oppdateres gjennom hele året. UDIR kunne løpende komme med nye analyser og prognoser. Utdanningsspeilet ville bli det ideele sted for journalister å finne nyheter om det norske utdanningssytem. En unik posisjonerinsmulighet for UDIR.

 
 

Mer enn bare tall
Vi vant anbudet. Men på grunn av vår tidligere erfaring, ikke pitchen. Det viste seg vi hadde bommet helt på problemstillingen. Hva hadde vi oversett? Den viktigste oppgaven til en rapport er å presentere sammenhengner. Det inngår en enorm jobb med å finne mening i tallene, og fremheving av forskjeller fra tidligere år. UDIR sin jobb er ikke bare å samle inn data og publisere, men også å formidle innsikten tallene gir. Dette er hva brukerne av Utdanningspeilet setter pris på.

 

Konseptet: Hvordan formidle innsikt?

Etter videre workshops med UDIR fikk vi en bedre forståelse av oppgaven og omfanget. Det UDIR trengte mest hjelp til, var å presentere rapporten på en engasjerende måte. I tillegg var konseptet vi hadde presentert i anbudet for omfattende å gjennomføre.

Vår utfordring var å formidle kompleks informasjon og innsikt på en engasjerende og enkel måte. Oppslag og søk var viktig, men måtte ikke gå på bekostning av formidlingen. Rapporten måtte fungere som oppslagsverk uten å bli tung og usammenhengene å lese. Vi oppsummerte problemstillingen til en settning: «Hvordan formidle innsikt?».

Studieteknikk
Hva er det som gjør fagstoff lett å lese? Det er tydelig at det ikke bare handler om hvordan forfatteren presenterer innholdet, men også hvordan leseren bruker teksten. Jeg så nærmere på de utallige artiklene om studieteknikk. Som lærling var jeg ikke så godt kjent med dette temaet. Blandt alt det generelle fant jeg til slutt noe mer konkret. Boken «How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading» hjalp meg godt på vei.

Her er en rask oppsummering av prinsippende for hvordan lese fagtekster:

1: Forstå hvilken type tekst du leser, og forstå hensikten med teksten.
2: Skaff oversikt over teksten. Les igjennom innholdfortegnelsen, tittlene og kapittelinngangene først.
3: Les igjennom mens du markerer viktige ord og poenger. Noter spørsmål eller tanker om temaet.
4: For å virkelig forstå emnet, finn andre tekster om samme tema.

Idé / One liner / Premiss
En konseptsettning er en tekst som skal konkretisere ideen, og lede videre arbeid. Den er også kjent som “One liner” eller “Mantra”. I screen writing kalles den “Premiss”. Settningen vi valgte oppsummerte Utdanningsspeilet sin overordnede oppgave. Den ga leseren en tydelig oppfattelse av sjangeren, og hintet om hvordan rapporten burde leses.

 
 

 

Design: Modernistisk

Struktur
Det første vi begynte å jobbe med var strukturen. Vanligvis har rapporter et veldig lineært lesemønster. Det virker som de er designet for at leseren skal lese fra perm til perm i en omgang. Vi ville gjøre det lettere for leseren å hoppe frem og tilbake. I tråd med vår konseptsettning, satte vi av plass til en større innholdsfortegnelse. Vi ville stykke opp informasjonen, og gjøre den lett fordøyelig. Først viste vi oversikt over kapitlene, på neste side viste vi en detaljert oversikt over underkapittlene.

Tidligere brukte rapporten farge til å skille hvert kapittel. Vi endret dette til å skille de forskjellige nivåene i teksten. Slik kunne leseren lettere skumme igjennom, og det skapte en bedre visuell struktur.

 
 

Infografikk
I begynnelsen av hvert kapittel ville vi gi leseren en rask oversikt over innholdet. Vi satte av en dobbeltside til infografikk. Fem til seks punkter presenterte de viktigste utdragene fra kapittelet. Hvis leseren bare skummet gjennom infografikken, ville han fått en god forståelse av meningen i rapporten.

 
 

Bauhaus-inspirert
Den tidligere rapporten brukte et vennlig og barnlig utrykk. Bildene var av klasserom, skolegårder og tavler. Sammen med UDIR ble vi enige om å gå i den motsatte rettning. Vi skulle unngå klisjeen med tavelkritt og barnetegninger. Et strengere utrykk ville underbygge viktigheten av rapportens innhold. Vi hentet inspirasjon fra modernistiske designere, som Josef Müller-Brockmann.

UDIR sin profilfont, Franklin Gothic, passet godt med dette. Tidligere hadde mengdeteksten stått i en sans-serif. Vi valgte Freight Text både for bedre lesbarhet, men også for mulighet til bruk på web. Ved å definerte intervaller i skriftstørrelse. Slik la vi grunnlaget for et tydelig typografisk hieraki.

Print gjennoppstår
I de innledende samtalene med UDIR kom det fram hvor viktig det var å ha Utdanningsspeilet i bokhyllen. Vi bestemte å lage rapporten både for web, og papir.

Vi ville gi leseren en narrativ inngang til hele rapporten. I vårt førsteutkast laget vi en fleresiders intro, som hjalp leseren til hvordan rapporten skulle leses. Vi oppsummeret også det viktigste punktet fra hvert kapittel i en infografikk. Introen ble dessverre forkastet senere for å spare sider.

 
 

Layout
Vi satte opp et 12-spalters grid, men fokuserte på to spalter. Vi brukte streker til markere det ytterste satsspeilet for sidetall og magasin-navigasjon. De brede kollonnene skapte en ideel linjelengde for sammenhengende lesing, og gjorde det lettere å plassere grafer.

 
 

Digital rapport
Selvom konseptet vi presenterte i anbudet ble forkastet, bevarte vi noen av tankene. Den digitale versjonen skulle støtte opp om den trykte rapporten med lettere søk og kildedata. Målet var at de skulle fungere som identiske utgaver, og brukes om hverandre. Men i motsettning til anbudet, ville vi her fokusere på et lineært bruksmønster.

Førsteprioritet var å få leseren i gang med å bruke siden. Fra første øyekast fortalte vi hva Utdanningsspeilet var, og hvorfor brukeren skulle bry seg. Vi prioriterte å lede brukeren inn til introen. Med en tydelig “call-to-action”-knapp gjorde vi det enkelt for brukeren å komme i gang med siden.

 
 

For å ivareta konseptet om overblikk, ga vi leseren en tydelig oversikt over innholdet. På forsiden presenterte vi alle kapitlene med en grundig beskrivelse. Hvert kapittel startet med oppsummerende infografikk slik som i print-utgaven. Hver grafikk hørte til et underkapittel, så infografikken fungerte også som en innholdsfortegnelse for hvert kapittel.

 
 

Vi delte opp underkapittlene i hver sin underside. Brukeren kunne raskt bla frem og tilbake. For å skape tydelig brudd fra mengdeteksten ga vi grafene en blå bakgrunn. Dette gjorde det lettere for brukeren å skille mellom interaktive elementer i teksten.

Tidligere ble tallene og grafene lagt ut som statiske PNGer. Vi satte opp grafene som interaktive Highcharts. Nå kunne man søke etter stikkord i grafene. Highcharts gjorde det også mulig for brukeren å filtrere og fokusere på enkelte elementer. Man kunne laste ned grafen i en rekke filformater til eget bruk.

Ettersom InDesign ikke har gode verktøy for produksjon av grafer og diagrammer bestemte oss for å produsere grafene digital først. Etter grafene ble godkjent digitalt, ville vi importere dem fra web til InDesign. På denne måten slapp vi mye ekstra jobb. Det krevde likevell en del konvertering. Vi måtte sørge for at tynne streker ble rendret riktig, og fargene måtte konvertres til CMYK. Vi endte opp med å bruke en kombinasjon av batcher og manuell håndtering.

 
 

 

Produksjon: Arbeidsflyt

Etter den innledende designprosessen innså vi hvor stort prosjektet var. Vi skulle produsere én rapport for papir, og én for web. Vi skulle lage en norsk, og en engelsk utgave. I tillegg skulle vi lage mindre utdrag om barnehage.

Etter å ha fått godkjent konsept og skisser, begynte vi å fokusere på selve produksjonen. Mens vi hadde jobbet med designet, hadde UDIR jobbet med tekster til rapporten. Vi hadde satt opp en overordnet plan i starten av prosjektet. Nå satte vi opp en detaljert produksjonsplan.

 
 

Korrektur
Når man jobber med innhold krever det mange korrekturrunder. Tall og grafer er ofte en stor flaskehals i årsrapporter. Vi innså at det kom til være enda viktigere på et prosjekt som dette.

Et smart trekk var å gi UDIR opplæring i de digitale korrekturfunksjoner i Acrobat. Dette sparte oss mye tid. I tillegg satte vi opp alle grafene på nett, mens vi gjorde korrektur. Slik kunne UDIR se etter feil, og enkelt kommentere endringene mens vi endret grafene.

Men viktigst var det å etablere tydelig ansvarsområder for korrektur intern hos UDIR. Prosjektleder hadde ansvar for å koordinere de forskjellige korrekturleserne, og gi en samlet tilbakemelding. Når vi nærmet oss innspurten av prosjektet skled dette litt ut. Da var det nyttig å sette seg ned med prosjektleder hos UDIR. Ved å gå igjennom korrekturen sammen sparte vi mye tid.

 

Resultat: Ferdig er bedre enn perfekt

I løpet av korrekturprosessen var det mange hensyn å ta. Ettersom rapporten ble sendt rundt i UDIR, kom det flere innspill på design. Som designer er man bindeledd mellom avsender og mottager. Det sies at kunden alltid har rett. Men hvem er egentlig kunden i dette tilfelle? Klienten eller leseren? Det er da man må velge sine kamper. Hvilke endringer er i både klient og lesers interesse?

Siste endring før trykk
Den første forsiden ble forkastet helgen før trykk. De to sirklene som overlappet kommuniserte ikke budskapet godt nok. Det var viktig for UDIR at leseren skjønte det handlet om utviklingen av grunnskolen. Jeg skisserte og illustrertre en mer kommuniserende forside i løpet av helgen.

 
 

Infografikken gikk også gjennom en endring. Den fikk et mer figurativt utrykk. Dette hjalp oss å illustrere flere av punktene mer nøyaktig. Det var viktig for UDIR at hvert punkt ble tydelig illustrert, i motsettning til bare å uthevde tall og diagrammer. Sluttersultatet ble en mer billedlig illustrasjonstil.

 
 

Forskjøvet tidsplan
Etter vi hadde sendt rapporten til trykk, var planen å utvikle nettsiden. Men vi hadde brukt mer tid på korrekturen enn vi hadde håpet. Dette betød mindre tid til nettsiden. Planen for web-rapporten var å bruke Wordpress som publiseringsystem. Ved å ta utgangspunkt i en fleksibel mal, skulle vi spare tid. Men dette viste seg å være vanskeligere enn trodd. Vi endte opp med å forenkle designet, og fokusere på å rekke lanseringen.

 
 

Team:
Jens Obel, Art director og designer | Øivind Winge, Prosjektleder |
Peter Holme, Utvikler | Sarah Willoch, Redaksjonell designer |
Marthe Torvik Tetlie, Redaksjonell designer

Mine arbeidsområder:
Konseptutvikling | Innholdsstrategi | Redaksjonell design |
Web design | Illustrasjon